July 2018 Auditions

July 2018 Auditions Participants

Shivane Ruby  Anju
     
 Rohit  Sushil  Sunny
     
 Divyanshu Varun Love Sethi
   
 Abhijeet  Puneet  Ritesh
     
 Tanishqua  Harpreet  Aditi
     
 Aditya  Sidharth  Ashish
     
 Ronie  Anil  Aarti
     
 Saurav  Mayank  Prashant
     
 Akshay  Deepanshu  Suhail
     
 Namit  Manish  Tushar
     
 Deepak  Vansh  Harris
     
 Priya  Khushboo  Anjali
     
 Abhishek  Shivam  Raghav
     
 Mukul  Jahid Satyam